Algemene Voorwaarden

Ecowasserij Ede

 

 

​Artikel 1.

Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Ecowasserij Ede: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ecowasserij Ede B.V., gevestigd te (6718 XN) Ede aan de Bonnetstraat 20-A, ingeschreven bij de KVK onder nummer 09095571 en b. Klant: de wederpartij (de consument of onderneming) die een Overeenkomst aangaat en/of opdracht verleent aan Ecowasserij Ede; c. Consument: de Klant die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; d. Partijen: Ecowasserij Ede en de Klant gezamenlijk; e. Overeenkomst: de overeenkomst op basis waarvan Ecowasserij Ede haar diensten met betrekking tot textielreiniging, kledingreparatie en/of schoenreparatie voor de Klant verricht; f. Huurovereenkomst: de overeenkomst op basis waarvan de Klant een tapijtreiniger van Ecowasserij Ede met bijbehorende shampoo huurt; g. Dienst/Diensten: textielreiniging, kledingreparatie, schoenreparatie en de verhuur van een tapijtreiniger; h. Zaak/Zaken: alle textiel, kleding en schoenen die de Klant aan Ecowasserij Ede ter beschikking stelt voor bepaalde Diensten; i. Website: de website die is gepubliceerd op de domeinnaam ecowasserij.nl (dan wel met een andere extensie) welke is uitgegeven door en eigendom is van Ecowasserij Ede.

Artikel 2.

Toepasselijkheid 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en (Huur)Overeenkomsten met Ecowasserij Ede. 2. De toepasselijkheid van (eventuele) voorwaarden van de Klant is uitdrukkelijk uitgesloten. 3. Ecowasserij Ede is gerechtigd om de Voorwaarden (tussentijds) te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen treden in werking dertig (30) dagen na bekendmaking aan de Klant. Indien de Klant een Consument is, zal Ecowasserij Ede de Consument wijzen op het recht (het relevante deel van) de (Huur)Overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum van inwerkingtreding van de wijziging. De opzegging dient uiterlijk voor de inwerkingtreding van de wijziging door Ecowasserij Ede ontvangen te zijn. 4. Het kan voorkomen dat Ecowasserij Ede niet altijd strikte naleving van de Voorwaarden verlangt. Dit betekent niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat Ecowasserij Ede het recht verliest om in andere gevallen de strikte naleving van de Voorwaarden te verlangen. 5. Als een bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. Daarnaast zal de nietige of vernietigde bepaling worden vervangen door een nieuwe bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3.

Offerte en totstandkoming (Huur)overeenkomst 1. Als de Klant geen Consument is, dan kan de Klant Ecowasserij Ede verzoeken om een offerte op te stellen voor het verrichten van bepaalde Diensten. Als Ecowasserij Ede een offerte aan de Klant verstrekt, dan komt de (Huur)Overeenkomst tot stand op het moment dat de Klant akkoord geeft op de offerte. Mocht in de offerte van Ecowasserij Ede een fout staan vermeld, dan kan de Klant Ecowasserij Ede niet aan een fout houden als de Klant wist of had kunnen weten dat er sprake was van een vergissing of verschrijving. 2. Als de Klant bij Ecowasserij Ede geen offerte opvraagt, dan komt de Overeenkomst tot stand: a. op het moment dat de Klant de textiel, kleding of schoenen op het adres van Ecowasserij Ede aan Ecowasserij Ede aanbiedt en Ecowasserij Ede deze aanneemt en de Klant een ontvangstbewijs van Ecowasserij Ede heeft ontvangen; of b. op het moment dat de Klant het contact-/bestelformulier op de Website met betrekking tot de ophaal- en brengservice naar Ecowasserij Ede heeft verstuurd en de Klant een factuur/orderbevestiging van Ecowasserij Ede heeft ontvangen. 3. Als de Klant bij Ecowasserij Ede geen offerte opvraagt, dan komt de Huurovereenkomst tot stand zodra de Klant het verhuurformulier van Ecowasserij Ede heeft ondertekend en het verschuldigde tarief volledig aan Ecowasserij Ede heeft voldaan.

Artikel 4.

Uitvoering (Huur)Overeenkomst 1. Ecowasserij Ede zal de (Huur)Overeenkomst naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op basis van een inspanningsverplichting. Ecowasserij Ede garandeert echter niet het met een opdracht beoogde resultaat. 2. Bij de keuze van een bepaalde behandelingsmethode mag Ecowasserij Ede uitgaan van de juistheid van de in de Zaken gehechte etiketten die informatie bevatten over de samenstelling en/of behandelingswijze van de Zaak. 3. Als de Klant Zaken met een kostbare waarde aan Ecowasserij Ede ter beschikking stelt, dan is de Klant verplicht om dat aan Ecowasserij Ede vermelden. 4. Is voor het verrichten van bepaalde Diensten een afhaaldatum overeengekomen of opgegeven, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de afhaaldatum, moet de Klant Ecowasserij Ede een redelijke termijn bieden om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen (ingebrekestelling). 5. Ecowasserij Ede zal de Zaken van de Klant als ‘goed huisvader’ tot en met de afgesproken datum bewaren. Als de Klant de Zaken niet binnen 12 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst afhaalt, staat het Ecowasserij Ede vrij om naar eigen inzicht over de Zaken te beschikken. 6. De Klant is verplicht om de Zaken op de afgesproken datum af te halen. Hierbij moet de Klant het ontvangstbewijs overhandigen. Als de Klant de Zaken niet tijdig afhaalt, dan is Ecowasserij Ede gerechtigd om voor de opslag van de Zaken een vergoeding te vragen. Het risico voor de Zaken – waaronder voor beschadiging en vermissing – komt daarbij voor rekening van de Klant.

Artikel 5.

De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

 

Wat wil je laten reinigen?

Geen tijd om langs te komen? Maak gebruik van onze haal- en brengservice !

Prijzen / bestellen